PRIVACYBELEID
                                                    Bijgewerkt op 26 januari 2020

 

1. Partijen en doel

Vanden eede Linda (hierna "LVde ResinArt" of de "Verwerkingsverantwoordelijke")
Koning Albert I straat 84, 9280 Lebbeke
ECB / BTW
  : BE0741.815.616
E-mail
  : lvd_be@hotmail.com
Telefoon
  : +32468148542

 


LVde ResinArt stelt dit privacybeleid op, met als doel om gebruikers transparant te informeren over de website die wordt gehost op het volgende adres  : https://lvderesinart.com, (hierna de "Site"), van de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door LVde ResinArt.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze interactie mee heeft.

Als zodanig bepaalt LVde ResinArt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers. LVde ResinArt verbindt zich hiertoe alle nodige maatregelen te nemen om de verwerking van persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (ci -after, " de Wet") en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "Verordening").

LVde ResinArt is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van gebruikers verwerkt op zijn verzoek en in zijn naam (hierna de "Onderaannemer"). Indien nodig verbindt LVde ResinArt zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende waarborgen biedt wat betreft de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en het Reglement.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Gebruik van de site door gebruikers kan leiden tot de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door LVde ResinArt, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of door dienstverleners handelend in naam en voor rekening van LVde ResinArt, zal in overeenstemming zijn met de Wet en de Regelgeving.

Persoonsgegevens worden door LVde ResinArt, in overeenstemming met onderstaande doeleinden, verwerkt via:  :

 

- Het site-registratieformulier
- Online aankoop
- Het gebruik van cookies

 

 

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 13 van het Reglement worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn als volgt  :

- De Diensten leveren en exploiteren;
- Onze gebruikers doorlopende klantenondersteuning en technische ondersteuning bieden;
- Om onze bezoekers en gebruikers te kunnen contacteren met algemene of gepersonaliseerde servicegerelateerde mededelingen en promotionele berichten;
- Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide niet-persoonlijke informatie te creëren, die wij of onze zakenpartners kunnen gebruiken om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren;
- Om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving

 

4. Persoonsgegevens die waarschijnlijk worden verwerkt

 

De Gebruiker stemt ermee in, bij het bezoeken en gebruiken van de Site, dat LVde ResinArt de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, volgens de methoden en principes beschreven in dit Privacybeleid  :

- De gebruikersinformatie die zij verstrekken voor contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, namelijk de naam, voornaam, adres, IBAN-nummer en bankgegevens, enz.  ; en meer in het algemeen, alle informatie die vrijwillig door de Gebruiker wordt gegeven
- Informatie van Gebruikers door formulieren in te vullen of door contact op te nemen via telefoon, e-mailadres of andere middelen, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van Gebruikers.


- Met betrekking tot elk van de bezoeken van gebruikers aan de site, wordt de automatisch verzamelde informatie:  :
 

Bij. IP-adres, browsertype en -model, tijdzone, besturingssysteem  ;
 

B. Alle informatie met betrekking tot de pagina's die de Gebruiker op de Site heeft geraadpleegd, in het bijzonder de URL, de browsetijd, enz.

 

5. Toestemming

 

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. Deze overeenkomst dekt de inhoud van dit privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het privacybeleid voorstelt in een hypertekstlink. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met LVde ResinArt. Elk contract tussen LVde ResinArt en een Gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke zijn persoonsgegevens verwerkt en verzamelt, in overeenstemming met de methoden en principes die zijn opgenomen in dit Privacybeleid, die hij meedeelt op de Site of tijdens de diensten aangeboden door LVde ResinArt, voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van de eerder gegeven toestemming.

 

6. Duur van de bewaring van de persoonlijke gegevens van gebruikers

 

Overeenkomstig artikel 13 §2 van het Reglement en van de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te kunnen verwezenlijken waarvoor ze worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen minder dan  : 3 jaar

 

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, werknemers, onderaannemers of leveranciers van LVde ResinArt die adequate gegevensbeveiligingswaarborgen bieden, en die samenwerken met LVde ResinArt in het kader van de marketing van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van LVde ResinArt en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit privacybeleid. LVde ResinArt zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden, op een discrete en veilige manier zullen verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing- of prospectiedoeleinden, wordt de Gebruiker vooraf op de hoogte gebracht zodat hij zijn toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens.

 

8. Gebruikersrechten

 

De Gebruiker kan op elk moment zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres:  : lvd_be@hotmail.com, of een per post verzonden brief, met een kopie van zijn identiteitskaart naar het volgende adres  : Koning Albert I straat 84, 9280 Lebbeke

Bij. Toegangsrechten

 

Overeenkomstig artikel 15 van het Reglement garandeert LVde ResinArt het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens en tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking  ;

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens  ;

 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers die zijn gevestigd in derde landen of internationale organisaties  ;

 • indien mogelijk, de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die gebruikt worden om deze termijn te bepalen  ;

 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, eerste en vierde lid van de verordening, en, althans in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene

 

De gegevensbeheerder kan de betaling van een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten verlangen voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient (via het e-mailadres bijvoorbeeld), wordt de informatie verstrekt in een veelgebruikte elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker meegedeeld.

 

B. Recht op rectificatie

 

LVde ResinArt garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van het Reglement kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker voert eerst zelf de nodige wijzigingen uit vanuit zijn gebruikers-/andere account, behalve als deze niet zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, in welk geval het verzoek kan worden gedaan aan LVde ResinArt.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

 

tegen Recht op gegevenswissing

 

De Gebruiker heeft het recht om de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens zo snel mogelijk te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 17 van het Reglement.

Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze op grond van de vorige paragraaf moet wissen, neemt de verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, ook van technische aard, om andere verwerkingsverantwoordelijken die deze persoonsgegevens verwerken waarvan de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door deze verwerkingsverantwoordelijken van elke link naar deze persoonsgegevens, of van enige kopie of reproductie daarvan.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

​​

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist waarin is voorzien door het Unierecht of door het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of om een taak van algemeen belang uit te voeren of die onder de uitoefening van het openbaar gezag valt de controller;

 • het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

 

D. Recht op beperking van de verwerking

 

De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de hypothesen vermeld in artikel 19 van het Reglement.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

 

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

Overeenkomstig artikel 20 van het Reglement hebben gebruikers het recht om van LVde ResinArt de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. De gebruikers hebben het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder dat LVde ResinArt ze hindert in de gevallen voorzien door de Regelgeving.

Wanneer de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent op grond van de vorige paragraaf, heeft hij het recht om te verkrijgen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden verzonden, wanneer dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Het recht op dataportabiliteit laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.

 

F. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

 

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens vanwege zijn specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van de gegevens door LVde ResinArt. In overeenstemming met artikel 21 van het Reglement zal LVde ResinArt geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en de rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, heeft de Gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

 

G. Klachtrecht

 

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door LVde ResinArt bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie vindt u op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

Het indienen van een klacht gebeurt op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

 

9.Cookies

 

De site gebruikt cookies om gebruikers van de site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om Gebruikers een betere browse-ervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doeleinden en methoden van cookies staan in dit artikel.

 

Bij. Algemene principes

 

Een "Cookie" is een bestand dat bij het raadplegen van de Website tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geplaatst door derde partijen waarmee LVde ResinArt samenwerkt.

Sommige cookies die door LVde ResinArt worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de site, andere verbeteren de gebruikerservaring.

De Gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door zijn browser te configureren.

Door gebruik te maken van de Website gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

 

B. Type cookies en nagestreefde doeleinden

 

Er worden verschillende soorten cookies gebruikt door LVde ResinArt op de site  :

 • Technische cookies  : ze zijn noodzakelijk voor de werking van de website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de gebruiker te vergemakkelijken  ;

 • Statistische cookies en cookies voor publieksmeting  : deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectief middel om het browsen van de gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die hen kunnen interesseren. Ze stellen LVde ResinArt ook in staat om mogelijke fouten op de Website te identificeren en te corrigeren.

 • Functionele cookies  : deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal)  ;

 • Tracking cookies  : LVde ResinArt gebruikt tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van Gebruikers met de inhoud van de Site te meten en om anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken stellen LVde ResinArt in staat om de Website te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

 

tegen Bewaartermijn voor cookies

 

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die waarschijnlijk op de harde schijf van de Gebruiker worden opgeslagen, evenals hun bewaartermijn, zijn als volgt:  :

 

- ForceFlashSite  :Sessie
- hs
  :Sessie
-smSessie
  : Permanent (twee dagen of twee weken)
- XSRF-TOKEN
  :Sessie
-svSessie
  : Permanent (Twee jaar)
- SSR-caching
  :Sessie
-smSessie
  : Vast (2 weken)
- TS*
  :Sessie
- TS01******
  :Sessie
- TSxxxxxxxx (waarbij x wordt vervangen door een willekeurige reeks cijfers en letters)
  :Sessie
- TSxxxxxxxx_d (waarbij x wordt vervangen door een willekeurige reeks cijfers en letters)
  :Sessie

 

D. Cookiebeheer

 

Indien de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze gemakkelijk beheren of verwijderen door de parameters van zijn browser te wijzigen. De programmering van de browser stelt de Gebruiker ook in staat om een melding of melding te ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en dus besluit deze te accepteren of te weigeren.

Als de Gebruiker bepaalde cookies deactiveert, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Bepaalde delen van de Website zijn daardoor mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker aldus bepaalde cookies wenst te beheren en/of te verwijderen, kan hij dit doen via de volgende link(s):

 

Voor gebruikers met een browser  :

 

Als de Gebruiker weigert om Google Analytics-cookies te gebruiken, wordt hij uitgenodigd om zijn browser dienovereenkomstig te configureren op de volgende website:  : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

10. Beperking van aansprakelijkheid van de gegevensbeheerder

 

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met LVde ResinArt. De inhoud van deze sites en hun naleving van de wet- en regelgeving vallen niet onder de verantwoordelijkheid van LVde ResinArt.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven voor de minderjarige onder de 16 om persoonlijke informatie of gegevens op de website te verstrekken. LVde ResinArt raadt personen die ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen ten zeerste aan om verantwoord en veilig internetgebruik te bevorderen. De gegevensbeheerder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar wiens toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens - in het bijzonder met betrekking tot de leeftijd die door minderjarigen is ingevoerd. In geen geval zullen persoonlijke gegevens door de gegevensbeheerder worden verwerkt als de gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.

LVde ResinArt is niet verantwoordelijk voor verlies, corruptie of diefstal van persoonsgegevens veroorzaakt door met name de aanwezigheid van virussen of volgende computeraanvallen.

 

11. Beveiliging

 

Verwerkingsverantwoordelijke treft organisatorische en technische maatregelen om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De gegevensbeheerder gebruikt standaard versleutelingstechnologieën binnen de IT-sector bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de site.

 

12. Wijziging van het privacybeleid

 

LVde ResinArt behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en aanpassingen. Een dergelijke wijziging zal op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verzonden met het oog op oppositie.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van LVde ResinArt.

 

14.Contact

 

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de gegevensbeheerder via het volgende adres:  : lvd_be@hotmail.com