ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VERKOOP

                                                      Updates op 26/01/2020

 

Website

lvderesinart.com

(hierna het "Platform")

is een initiatief van  :

Vanden eede Linda
Koning Albert I straat
84
Ondernemingsnummer (BCE/BTW)
  : BE0741.815.616
E-mail
  : lvd_be@hotmail.com
Telefoon
  : +32468148542

(hierna "Vanden eede Linda" of de "Verkoper")
I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AV") zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna "Gebruiker").

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker deze AV gelezen te hebben en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Er kan bij wijze van uitzondering bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van de bepalingen van de AV. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AV.

We behouden ons het recht voor om onze AV op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar we verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.


2. Platform

 

    Bij. Toegang en navigatie

We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, beveiliging en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. We kunnen echter geen absolute garantie bieden voor de bruikbaarheid en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. We zijn dus niet verantwoordelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen die aanwezig zijn op het Platform.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te onderbreken, zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving.

 

    B. Inhoud

 

Vanden eede Linda bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en gaat zorgvuldig om met de informatie erop. We nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook als de informatie erop door derden wordt verstrekt. We behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder aansprakelijkheid.

Vanden eede Linda kan geen enkele absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de op het Platform aanwezige informatie. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende nauwkeurig of actueel is. Bijgevolg kan Vanden eede Linda niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou lijden als gevolg van de op het Platform aanwezige informatie.

Indien bepaalde inhoud op het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Elke download van het Platform gebeurt steeds op risico van de Gebruiker. Vanden eede Linda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van deze laatste is.


    tegen Services gereserveerd voor geregistreerde gebruikers

 

1. Registratie

Toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de registratie van de Gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn exclusief voorbehouden aan rechtsbekwame natuurlijke personen die het online op het Platform beschikbare registratieformulier hebben ingevuld en gevalideerd, evenals deze AV.

Bij de registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe nauwkeurige, oprechte en actuele informatie te verstrekken over zijn persoon en zijn burgerlijke staat. De Gebruiker moet ook regelmatig de hem betreffende gegevens controleren om de juistheid ervan te behouden.

De Gebruiker moet daarom absoluut een geldig e-mailadres opgeven waarop het Platform hem een bevestiging van zijn registratie voor zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om u aan te melden voor de diensten.

Elke communicatie van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze verbindt er zich dan ook toe de op dit e-mailadres ontvangen berichten regelmatig te raadplegen en indien nodig binnen een redelijke termijn te reageren.

Per natuurlijk persoon is slechts één inschrijving mogelijk.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen die hem toegang geeft tot een ruimte waarvan de toegang voor hem is gereserveerd (hierna "Persoonlijke Ruimte"), naast het invoeren van zijn wachtwoord.

De identificatie is definitief, maar het wachtwoord kan door de gebruiker online worden gewijzigd in zijn persoonlijke ruimte. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de Gebruiker verbindt zich er dus toe het niet aan derden mee te delen.

Vanden eede Linda behoudt zich in ieder geval het recht voor om een aanvraag tot inschrijving voor de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving door de Gebruiker van de AV.

 

2. Afmelden

 

De regelmatig geregistreerde Gebruiker kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn persoonlijke ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform gaat zo snel mogelijk in nadat de Gebruiker het daarvoor bestemde formulier heeft ingevuld.


3. Links naar andere websites

 

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Vanden eede Linda en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe sites.

Vanden eede Linda heeft geen controle over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade.


4. Intellectuele eigendom

 

De structuur van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, databases, computerapplicaties, enz. waaruit het bestaat of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectueel eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, handelsmerken en diensten aangeboden door het Platform, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk zijn aangeduid als vrij van rechten op het Platform.

De Platformgebruiker krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming, is het Gebruikers niet toegestaan om de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, distribueren, verkopen, aan het publiek mee te delen.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk zouden wijzigen of zouden kunnen wijzigen.


5. Bescherming van persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die door de Gebruiker worden verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van het Platform, worden door Vanden eede Linda uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Vanden eede Linda verzekert haar gebruikers dat ze het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en hun persoonsgegevens, en dat ze er altijd naar streeft om hierover duidelijk en transparant te communiceren.

Vanden eede Linda verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving op dit gebied na te leven, namelijk de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.


6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 

Deze AV worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Vanden eede Linda haar maatschappelijke zetel heeft.


7. Algemene bepalingen

 

Vanden eede Linda behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder haar aansprakelijkheid op te lopen.

Bij overtreding van de AV door de Gebruiker behoudt Vanden eede Linda zich het recht voor om passende sanctie- en herstelmaatregelen te nemen. Vanden eede Linda behoudt zich met name het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het Platform of onze diensten te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van reden en zonder kennisgeving worden genomen. Zij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor Vanden eede Linda of aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AV heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. Wij hebben in een dergelijk geval het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.II. VERKOOPVOORWAARDEN


1. Toepassingsgebied

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "AV") definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna "Klant").

De AV drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet gevalideerd wordt.

Er kan uitzonderlijk worden afgeweken van de bepalingen van de AGV voor zover deze afwijkingen het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AGV.

Vanden eede Linda behoudt zich het recht voor om de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na deze datum.


2. Online winkel

 

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten presenteert, zonder dat de foto's enige contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of onvolledigheden in de presentatie kan de verantwoordelijkheid van de verkoper hierdoor niet worden aanvaard.

Producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

Prijzen en belastingen worden vermeld in de online winkel.


3. Prijs:

 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen door ze online te publiceren.

Alleen de vermelde tarieven en de belastingen die van kracht waren op het moment van de bestelling, zijn van toepassing, afhankelijk van de beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle taksen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden aangegeven vóór de definitieve validatie van het bestelformulier.


4. Bestel online

 

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze AV accepteren door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant dient een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een leveringsadres op te geven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringsmethode kiezen en de betalingsmethode valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant, totdat het probleem is opgelost.


5. Bevestiging en betaling van de bestelling

 

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

 

    Bij. Betaling

 

De Klant voert de betaling uit op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betalingsmethode. Deze validatie komt in de plaats van een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige autorisaties beschikt om deze betalingsmethode te gebruiken en erkent dat de informatie die voor dit doel wordt verstrekt, het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en met de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn in het kader van de bestelling.

De Verkoper heeft een procedure ingevoerd voor het controleren van bestellingen en betaalmiddelen die bedoeld is om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering om de betaling met kredietkaart te autoriseren door geaccrediteerde instanties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich ook het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil gaande is.

 

    B. Bevestiging

 

Na ontvangst van de bevestiging van de aankoop samen met de betaling, stuurt de verkoper deze naar de klant, evenals een factuur, behalve de levering van de laatste bij de bestelling.

De Klant kan verzoeken dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt gestuurd door een verzoek daartoe te richten aan de klantenservice (zie contactgegevens hieronder) vóór levering.

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of een product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om het product te vervangen of de bestelling van dit product te annuleren en eventueel de gerelateerde prijs terug te betalen, de rest van de de bestelling blijft stevig en definitief.


6. Bewijs:

 

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde registers die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de Verkoper worden bewaard. Aankooporders en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel dient.


7. Levering

 

Levering vindt pas plaats na bevestiging van betaling door de bank van Verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online formulier dat gelijk is aan het bestelformulier. Extra kosten die voortvloeien uit onvolledige of onjuiste informatie door de Klant zullen aan hem in rekening worden gebracht. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling het voorwerp uitmaken van meerdere opeenvolgende leveringen aan de Klant.

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:  :

De producten worden geleverd op het afleveradres dat is opgegeven bij de bestelling en binnen de aangegeven tijd.

Levertijden zijn indicatief. Bij niet tijdige levering kan van de Verkoper of de vervoerder geen schadevergoeding worden geëist. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen vanaf de bestelling bedragen, kan het verkoopcontract echter worden beëindigd en kan de Klant terugbetaald worden.

 

    Bij. Bestelling verificatie

 

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de klant of de ontvanger de nodige reserveringen maken bij de vervoerder op het moment van levering en de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling heeft ontvangen zonder enig voorbehoud.

Elke reservering die niet in de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen is gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

 

    B. Leveringsfout

 

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de aanduidingen op het bestelformulier, zal de Klant de Verkoper hiervan op de hoogte brengen binnen drie werkdagen na de leveringsdatum.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

 

    tegen Retourneren en ruilen

 

Het product dat moet worden geruild of terugbetaald, moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd, volgens de volgende voorwaarden  :

Het retourneren van het Product wordt onder voorwaarden geaccepteerd  :

Binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling
In het geval van niet-conformiteit van het Product, op vertoon van fotografisch bewijsmateriaal
In de originele verpakking
De retourkosten blijven voor rekening van de Klant.
Het retourverzoek moet per e-mail worden gedaan aan lvd_be@hotmail.com

Elke klacht en elke terugzending die niet in de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Elk product dat wordt geruild of terugbetaald, moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden geretourneerd. Retourkosten zijn voor rekening van de Klant.


8. Garanties

 

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de wet die van kracht was op het moment van het sluiten van het contract.

Bij. Nalevingsgarantie

Als de klant een consument is, heeft hij een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren. Niettegenstaande, als het gekochte product een tweedehands goed was, is de garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming dient zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan twee maanden na constatering aan Verkoper te worden gemeld.


9. Herroepingsrecht

 

Als de klant een consument is, kan hij zijn wettelijke herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of het sluiten van het servicecontract.

Nadat de Klant zijn beslissing tot herroeping heeft meegedeeld, heeft hij 14 dagen de tijd om de goederen te retourneren of te retourneren.

Elke herroeping die niet is uitgevoerd volgens de regels en termijnen bepaald in dit artikel kan niet in aanmerking worden genomen en zal de Verkoper vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

De Klant kan de terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder boete, met uitzondering van de retourkosten die voor zijn rekening blijven.

Het retourneren of ruilen van het product kan alleen worden geaccepteerd voor producten als geheel, intact en in hun originele staat, in het bijzonder met volledige verpakking, intact en in verkoopbare staat.

De Verkoper moet de Klant alle betaalde sommen, inclusief leveringskosten, terugbetalen binnen 14 dagen na de terugwinning van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van deze goederen.

Indien de bestelling, geheel of gedeeltelijk, digitale inhoud betreft die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er hierbij mee in om voor deze digitale inhoud zijn herroepingsrecht te verliezen om zo snel mogelijk geleverd te worden.

Indien de bestelling, geheel of gedeeltelijk, het verlenen van diensten betreft, doet de Klant hierbij afstand voor deze diensten, van zijn herroepingsrecht om zo spoedig mogelijk na het sluiten van het contract geleverd te worden.

Modelformulier voor herroeping

Ter attentie van  :

Vanden eede Linda

Koning Albert I straat
84

Ondernemingsnummer (BCE/BTW)  : BE0741.815.616

E-mail  : lvd_be@hotmail.com

Telefoon  : +32468148542

Ik/Wij (*) stellen u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van goederen (*)/voor het verlenen van diensten (*) hieronder  :

________________________________

________________________________

________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)  : __________

Naam consument(en)  : __________

Adres consument(en)  : __________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier)  :

____________________

Gedateerd  : __________

* Doorhalen wat niet van toepassing is


10. Gegevensbescherming

De Verkoper bewaart in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, inclusief het bestelformulier en de factuur.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van diens persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.


11. Overmacht

 

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, dan is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht is de Verkoper gerechtigd de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper stelt de Klant onmiddellijk op de hoogte.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen ononderbroken voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig te beëindigen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.


12. Onafhankelijkheid van clausules

 

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van deze AV heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.


13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 

Deze AV worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.